lịch thi

lịch thi

Lịch tổng ôn hạng C khóa 26 và hạng B2 khoá 51

Việt Trì, ngày 02 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch tổng ôn dùng xe có gắn thiết bị chấm điểm tự động đối với

 học viên hạng C khóa 26 và hạng B2 – khoá 51)

                                                     

Căn cứ kế hoạch đào tạo hạng C khóa 26 và hạng B2- khóa 51;

Để kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Việt Trì tổ chức cho học viên học tổng ôn, cụ thể như sau:

Số TT

Hạng/khóa

Thời gian tổng ôn

Địa điểm

Từ ngày

Đến ngày

1

C-K26

08/3/2018

09/3/2018

Tại TT dạy nghề và đào tạo lái xe Việt Trì

2

B2-K51

24/3/2018

27/3/2018

 

Yêu cầu:

  1. Các giáo viên có trách nhiệm thông báo cho học viên của mình đến học tổng ôn đầy đủ. Và lập danh sách đăng ký học tổng ôn gửi về phòng điều hành (Cô Thảo) .
  2. Các học viên phải nộp đủ học phí cho cả khóa học theo quy định mới được tham gia tổng ôn.

Ghi chú: Mỗi học viên được chạy 40 phút xe thiết bị. Trường hợp học viên không đến tổng ôn thì trung tâm không bảo lưu.

TIN LIÊN QUAN